Edilkamin-cz » Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na těchto stránkách. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Aleš Kubát Humpolecká 1376 Havlíčkův Brod 58001 IČO 63587921 DIČ CZ7403233002 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (nákup na IČO, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva  –  smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající  –  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČO).
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednávka
Vaši objednávku považujeme za závaznou. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po vyplnění objednávky včetně způsobu dodání a platby se zobrazí závazná koncová cena. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Jsme plátci DPH. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku
Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při splnění těchto podmínek Vám bude na bankovní účet vrácena kupní cena, vyjma nákladů na doručení zboží. V případě zaslání složenkou na adresu bude odečtena částka na tuto poukázku. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Informujte nás o odstoupení od smlouvy E-mailem, nejlépe s uvedením jejího čísla . Do toho E-mailu uveďte také následující informace kam požadujete vrátit peníze: -Na adresu složenkou. -Na bankovní účet.

Doručte zboží na adresu, kterou naleznete v kontaktních informacích.

Veškeré zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu musí splňovat tyto požadavky:
-Zabaleno v původním obalu, (pokud to jeho charakter nevylučuje) .
-Nesmí jevit známky používání.
-Musí být nepoškozené.
-Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
-Spotřebitel musí prokázat uzavření kupní smlouvy zejména  dokladem o koupi.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme dle Vámi uvedených údajů nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Alternativně lze odstoupit od smlouvy i jiným způsobem než jaký je výše doporučen. V takovém případě musí být odstoupení učiněno takovým způsobem, který bude jasně vyjadřovat projev vůle spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a)  na  poskytování  služeb,  jestliže  s  jejich  plněním  bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b)  na  dodávku  zboží  nebo  služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c)  na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d)  na  dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e)  na dodávku novin, periodik a časopisů,
f)   spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího  –  akelektro.cz
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
změnila se výrazným způsobem cena.
V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktuje e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, oboustranná dohoda na změně ceny,  zrušení objednávky, ...).
V případě již zaplaceného zboží prodávající vrátí celou kupní cenu zpět převodem na bankovní účet kupujícího.

Odpovědnost za vady

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající  odpovídá  kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční podmínky
Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Pokud to povaha věci, nebo výrobce požaduje, začíná záruka běžet dnem vystavení "protokolu o uvedení výrobku do provozu" ( spouštěcí protokol ). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem, v případě produktů na pelety a teplovodních produktů je nezbytné doložit "spouštěcí protokol".

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
-neodborným použitím, nebo neodbornou montáží zařízení ( v rozporu s návodem na použití, nebo obecně platnými tachnickými či profesními normami)
-mechanickým poškozením nebo opotřebením
-živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Kontrola dodávky
Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce za přítomnosti řidiče, který zásilku doručoval. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce (vždy je nutné ještě telefonicky kontaktovat prodejce). Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Při viditelném poškození obalu zásilky je vždy nutné provést bezodkladnou kontrolu obsahu balení! Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě nebo nekompletnosti dodávky. Kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

Místo uplatnění reklamace
V případě reklamace nás kontaktujte emailem, či telefonicky (viz stránka s kontakty). V žádosti o reklamaci popište vadu výrobku (viz níže). Následně bude zákazník obratem a bez zbytečného prodlení kontaktován emailem či telefonicky, kde mu bude navrhnut způsob řešení reklamace. Reklamaci lze uplatnit přímo na adrese Humpolecká 1376, Havlíčkův Brod 58001.

Způsob uplatnění reklamace
V žádosti o vyřízení reklamace  je nutné uvést:
- prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe dokladem o nákupu zboží (číslo faktury, daňového   dokladu)     
- uvést název reklamovaného zboží, pokud má výrobek výrobní číslo uvést i toto výrobní číslo 
- podrobný popis závady
- v případě produktů na pelety a teplovodních produktů je nezbytné doložit "spouštěcí protokol".
Důležité:  Pokud budete zasílat zboží k reklamaci na naši adresu, prosíme o označení balíku se zbožím k reklamaci viditelně slovem REKLAMACE Po přijetí zboží na reklamaci Vám bude sděleno E-mailem číslo vaší reklamace spolu s reklamačním protokolem.

Reklamační protokol
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 dnů. Ve výjimečných případech na zákonem povolenou lhůtu 60 dní (výjimečné případy je rozuměno objednání nedostupného potřebného dílu v servisním středisku k dokončení opravy). Reklamační lhůta počíná běžet převzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli. Není-li dodržena tato lhůta, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží. Kupující má v případě oprávněné reklamace právo na náhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Ochrana osobních údajů
V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje:
Jméno a příjmení,
Úplná poštovní adresa,
Adresa elektronické pošty,
Telefonní číslo.
Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje:
Jméno firmy, IČO, DIČ.
Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ.
Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem. Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

www.edilkamin-servis.cz